Vedtægter Vordingborg Malerlaug


>> Hent vedtægterne i pdf

§ 1. Navn og hjemsted
Laugets navn er Vordingborg Malerlaug (VM)
VM er stiftet den 10. august 1901
VMs hjemsted er Vordingborg

§ 2. Formål
VMs formål er at samle virksomheder, der udfører bygningsmalerarbejde, skiltemalerarbejde eller anden overfladebehandling.
At varetage medlemmernes interesser i økonomisk, faglig, teknologisk og kulturel henseende.

§ 3. Medlemskab af andre organisationer
VM er gennem medlemskabet af Danske Malermestre tilsluttet de organisationer, som Danske Malermestre er medlem af. Danske Malermestres vedtægter er gældende for VM og for VMs medlemmer.
VM er medlem af Danske Malermestres Område 8 (Sydsjælland & Bornholm)
Område 8 varetager alle faglige og organisatoriske opgaver vedrørende laugene.
Herunder afholdelse af medlemsmøder med fagligt indhold.

§ 4. Medlemmer
Optagelse af nye medlemmer følger reglerne i Danske Malermestres vedtægter.
Som medlem kan optages virksomheder, der driver malerforretning, har oprettet malerafdeling i anden virksomhed eller driver anden overfladebehandlingsvirksomhed.
Som medlem kan tillige optages bestyrere, konduktører og beregnere, som er ansat i en medlemsvirksomhed. Det er en forudsætning, at de pågældende ikke er medlemmer af en under LO hørende lønmodtagerorganisation.

Har en virksomhed flere ejere, som er daglige ledere, skal alle disse være medlemmer.
Et selskab med begrænset ansvar, som ikke hovedsageligt driver malervirksomhed, kan optages som medlem, såfremt de daglige ledere af de afdelinger, der af VMs bestyrelse skønnes at være malerfaglige, er eller samtidig bliver medlemmer.
Virksomheder, der beskæftiger sig med bygningsmaling eller skiltemaling kan optages, hvis:
 

  1. virksomhedens indehaver eller en ledende medarbejder har afsluttet en af malerfagets uddannelser, eller
  2. der indgås aftale om, at virksomhedens indehaver eller en ledende medarbejder aflægger og består en af malerfagets afsluttende faglige prøver (svendestykke) inden for en periode på maksimum 1 år efter virksomhedens optagelse, eller
  3. VMs bestyrelse efter en konkret vurdering af virksomhedens faglige niveau skønner, at dette ligger på niveau med et sædvanligt medlem af Danske Malermestre.

Andre overfladebehandlingsvirksomheder kan optages efter samme kriterier. Ved en sådan virksomhedsansøgning om optagelse på baggrund af en konkret vurdering af virksomhedens faglige niveau foretages vurderingen ud fra de normer, der gælder for tilsvarende virksomheder.

En virksomhed, der har fået afslag på en ansøgning om optagelse, kan på ny søge om optagelse, såfremt ejeren eller en ledende medarbejder i mellemtiden har erhvervet svendebrev. Såfremt virksomheden søger om optagelse på baggrund af en konkret vurdering af virksomhedens faglige niveau, kan virksomheden på ny ansøge om optagelse, når der er gået minimum et år fra afslaget.

Et medlem kan begære sig overført til et passivt medlemskab ved ophør med at drive virksomhed inden for malerfaget, på grund af alder, sygdom m.v. Det er dog herved en betingelse, at den pågældende ikke er beskæftiget som malersvend.

En enke, enkemand eller personer, som kan sidestilles hermed, kan fortsætte et medlemskab med den tidligere ægtefælles/samlevers rettigheder.

Hvis en person er dømt for en i den offentlige mening vanærende handling, kan hverken denne person eller en virksomhed, i hvilken denne person indtager en ledende stilling, optages som
medlem, medmindre VMs bestyrelse vurderer, at optagelsen af vedkommende person eller virksomhed ikke vil skade VMs eller Danske Malermestres omdømme. I tilfælde af at et andet laug eller lokalforening godtgør, at dets omdømme vil lide skade ved optagelsen, kan spørgsmålet om optagelse indbringes for Danske Malermestres bestyrelse, der træffer endelig beslutning.

Optagelse kan ikke ske, såfremt virksomheden eller personen, der søger om optagelse, har forfalden gæld til VM. Det gælder tillige, såfremt virksomheden eller personen har eller tidligere har haft direkte eller indirekte ejerinteresser i en virksomhed, som  har forfalden gæld til VM. Danske Malermestre kan stille som betingelse for medlemskab, at den pågældende person eller virksomhed forpligter sig til at betale eventuelle kontingentrestancer til Danske Malermestre.

§ 5. Overordentlige medlemmer
Som overordentlige medlemmer kan optages malermestre eller personer, der står faget nær.

§ 6. Kontingent
Der beregnes kontingent til VM og Danske Malermestre fra begyndelsen af det kvartal, hvori optagelsen finder sted.
Kontingentet til VM fastsættes af generalforsamlingen.
Overordentlige medlemmer og passive medlemmer betaler tilsvarende et af generalforsamlingen fastsat kontingent.

§ 7. Udtræden
Udmeldelse skal ske i henhold til Danske Malermestres vedtægter. Udtræden af VM kan kun ske med 6 måneders skriftlig varsel til en 1. juli, idet udmeldelse dog ikke kan finde sted under en arbejdskonflikt, eller før der er gået 2 år efter, at medlemmet har modtaget konfliktunderstøttelse.

Såfremt en virksomhed afhændes eller ophører, kan udmeldelse dog ske med skriftligt varsel til udgangen af det kalenderkvartal, hvori virksomheden afhændes eller ophører.
I øvrigt er reglerne for udtræden af Danske Malermestre gældende for VMs medlemmer.

§ 8. Sletning
Såfremt et medlem står i restance med mindst 2 kvartalers kontingent eller andre pligtige ydelser til VM, skal han/hun af bestyrelsen slettes som medlem af foreningen.
Slettelse af foreningen medfører samtidig slettelse af medlemskabet af Danske Malermestre og vice versa.
Et slettet medlem hæfter fortsat for sine forpligtelser overfor VM.

§ 9. Eksklusion
Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, såfremt dette har gjort sig skyldig i grov eller gentagne overtrædelser af VMs, Danske Malermestres eller Dansk Arbejdsgiverforenings love og bestemmelser, eller såfremt medlemmet på ukollegial måde modarbejder sine kollegers berettigede interesser.
Bestyrelsens beslutning om eksklusion vedtages med almindelig stemmeflerhed.

Bestyrelsens beslutning om eksklusion kan af medlemmet indbringes for VMs generalforsamling, der tilsvarende træffer afgørelse med almindelig stemmeflerhed.
Genoptagelse kan kun ske på generalforsamlingen og ved almindelig stemmeflerhed.

§ 10. Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen er VMs højeste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i februar måned.

Indkaldelse skal ske skriftligt med 8 dages varsel. Indkaldelsen skal være ledsaget af bestyrelsens forslag til dagsorden. Medlemmer kan begære punkter optaget på dagsordenen ved skriftligt at fremsende disse til oldermanden senest 4 dage før generalforsamlingen.

På generalforsamlingen kan alene træffes beslutning om emner eller forslag, der er optaget på dagsordenen.

Alle medlemmer har møde- og taleret.
Kun aktive medlemmer har stemmeret.
Hvert medlem har én stemme.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede deltagere.
Der kan ikke stemmes med fuldmagt.
Sagerne afgøres, hvor intet andet udtrykkeligt er bestemt, ved almindelig stemmeflerhed.
Afstemning sker normalt ved håndsoprækning.
Skriftlig afstemning skal finde sted, såfremt dirigenten eller 1 medlem begærer dette.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter, hvis rækkefølge kan ændres af generalforsamlingen:
 

  1. Valg af dirigent.
  2. Beretning om VMs virksomhed.
  3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse.
  4. Valg af oldermand.
  5. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.
  6. Valg af 1 bestyrelsessuppleant.
  7. Valg af 2 revisorer.
  8. Valg af 1 revisorsuppleant.
  9. Valg af fanebærer.
10. Valg af fuldmagtshavere til Danske Malermestre generalforsamling.
11. Fastsættelse af kontingent.
12. Indkomne forslag.
13. Eventuelt.

Alle valg gælder for 1 år.
Til tillidsposter kan alene vælges aktive medlemmer, der ikke er fyldt 67 år.
Der føres referat over generalforsamlingens beslutninger. Kopi af referatet skal indsendes til Danske Malermestre.

§ 11. Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen eller 2/3 af medlemmerne skriftligt begærer dette.
Bestyrelsen skal inden 3 uger efter, at begæring er fremsat, foranledige ekstraordinær generalforsamling afholdt.
Begæring om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling skal indeholde forslag til dagsorden.

Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling skal indeholde de emner, som er angivet i begæringen.
Bestyrelsen kan herudover sætte emner på dagsordenen.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes i øvrigt efter samme regler, som gælder for ordinær generalforsamling.

§ 12. Bestyrelsen
Bestyrelsen består af oldermand samt 2 medlemmer.
Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen.
På den ordinære generalforsamling vælges ligeledes revisorer og suppleanter.
                      
Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig selv med kasserer og sekretær.
Bestyrelsens opgave er at arbejde for VMs formål samt de beslutninger, som vedtages på generalforsamlingen, og at administrere lauget og dettes midler. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til varetagelse af særlige opgaver.

Bestyrelsesmøder afholdes efter behov dog mindst 2 gange om året.
Oldermanden indkalder til og leder bestyrelsens møder.
Sekretæren sørger for, at der føres referat over bestyrelsens drøftelser. Af referatet skal fremgå mødedato, dagsorden samt de beslutninger, bestyrelsen har truffet.

Alle referater og regnskaber gemmes på VMs hjemmeside hos DM.

Enhver mindretalstilkendegivelse skal fremgå af referatet. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed.
Al orientering samt indkaldelser fra bestyrelsen foretages pr. mail.

Såfremt et medlem ønsker at det skal foretages pr. brev skal det meddeles oldermanden skriftligt.

§ 13. Oldermanden
Oldermanden er VMs daglige leder, tegner det og repræsenterer det over for omverdenen.

§ 14. Administration og tegningsregler
Bestyrelsen administrerer VM og dettes midler på grundlag af det på generalforsamlingen vedtagne budget.
Alle pengemidler indsættes i bank eller anbringes på ansvarlig og indbringende måde.
Af foreningens konti kan kun hæves af kassereren.
Bestyrelsen har fuldmagt til at handle på VMs vegne.

§ 15. Regnskab og revision
Regnskabsåret er kalenderåret.
På den ordinære generalforsamling vælges 2 revisorer.
Revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse VMs bøger og formue.

§ 16. Medlemmernes forpligtelser
Medlemmerne har pligt til at overholde disse vedtægter og de af foreningen valgte organers trufne beslutninger.
Medlemmerne har pligt til at overholde vedtægterne for de organisationer, som VM er medlem af.
Medlemmerne har pligt til at overholde gældende overenskomster med lønmodtagere og organisationer.
Medlemmerne har pligt til ved afgivelse af tilbud at anvende Danske Malermestres faglige forbehold.

Et medlem må ikke overtage fortsættelsen af et andet medlems påbegyndte arbejde, når sidstnævnte ikke er blevet fuldt afregnet for sit udførte arbejde, medmindre den, som fratræder arbejdet, giver skriftligt samtykke dertil. VMs bestyrelse kan dog give tilladelse til arbejdets færdiggørelse, hvis standsningen er forårsaget af medlemmet selv, eller lignende forhold gør sig gældende.

§ 17. Hæftelse
VM hæfter kun for sine forpligtelser med den til VM til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen hæftelse.

§ 18. Vedtægtsændringer, opløsning mv.
Forslag om vedtægtsændringer og forslag om opløsning af VM skal på generalforsamlingen vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Desuden skal mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer være til stede.

Såfremt der ikke på generalforsamlingen er tilstrækkelig stemmeberettigede medlemmer til stede, kan forslagene forelægges på en ekstraordinær generalforsamling, der afholdes mindst 14 dage efter den første generalforsamling. Den ekstraordinære generalforsamling skal varsles efter reglerne i §10. På den ekstraordinære generalforsamling kan forslagene vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til antallet af fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

I tilfælde af VMs opløsning tilfalder foreningens formue et velgørende formål, bestemt på sidste generalforsamling.


Således vedtaget på generalforsamlingen den 21. februar 2013.


N. Jakob Frederiksen • Birthe Olsen • Björn Forsberg
oldermand

 


Vordingborg